Udržitelnost

STAVÍME UDRŽITELNOU BUDOUCNOST

Zítřejší projekty procházejí integrovanou vizí.

Skupina prosazuje jednotný a průřezový přístup k udržitelnosti, který prostupuje všemi aspekty podnikání, a usiluje o spravedlivý a udržitelný růst svých aktivit, a to i díky investicím do vývoje inovací produktů a procesů.

Pravidlo 22, z dokumentu Správa a řízení společnosti Manni Group
POLITIKA UDRŽITELNOSTI

Manni Group podporuje inovace v ocelářském odvětví, od zpracování surovin až po konečné aplikace.


Vyvíjí řešení a služby související s konstrukcí konstrukcí, energetickou účinností a výrobou energie z obnovitelných zdrojů.


Skupina zakládá svou schopnost generovat trvalou hodnotu sdílenou se všemi zúčastněnými stranami na souboru možností, akcí, aktivit a projektů prováděných jako organizace.


Ocel je „ze své podstaty“ recyklovatelným prvkem, který je možné bezpočetkrát znovu použít, aniž by došlo ke ztrátě jeho vnitřních vlastností; tepelná izolace budov, jakož i energie z obnovitelných zdrojů a energetický management, představují strategické oblasti pro každou energetickou politiku.


Manni Group se zavázala snižovat dopady svých činností na životní prostředí, neustále zlepšovat její výkonnost a přijímat osvědčené postupy zaměřené na vytváření hodnoty pro společnost a pro zúčastněné strany.


Skupina si je vědoma své odpovědnosti vůči současným zúčastněným stranám a budoucím generacím a usiluje o spravedlivý a ekologický růst svých aktivit, a to i díky investicím do výzkumu a vývoje produktů a procesů.


Skupina Manni se proto zavazuje aktualizovat svoji politiku udržitelnosti, kdykoli dojde ke změně v požadavcích všech zúčastněných stran vůči skupině, a to nejméně každé 3 roky.


Skupina vítá a bere v úvahu zásady oběhového hospodářství, cíle udržitelného rozvoje prosazované OSN a Evropskou zelenou dohodu, jakož i Všeobecnou deklaraci lidských práv.

SPRÁVA

Skupina Manni organizuje svou vlastní strukturu s cílem zaručit informovaný, odpovědný a participativní rozhodovací proces se svými zúčastněnými stranami, rozvíjet efektivní a transparentní organizaci pro řízení a omezování rizik a inspirativní opatření ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Závazek založený na třech aktivech:

Interní organizace
Internacionalizace
Odpovědnost dodavatelského řetězce
Finance

KRUHOVÁ EKONOMIKA A INOVACE

Skupina Manni podporuje inkluzivní industrializaci, která zvyšuje účinnost při využívání zdrojů a snižuje vlastní dopady na životní prostředí a dopady na dodavatelský řetězec a překonfiguruje své procesy; proto investuje do vědeckého výzkumu a inovací jako nástroj k uskutečnění této změny. Působí v dodavatelském řetězci ve stavebnictví a přispívá k vytvoření inovativní budovy s nízkým dopadem a emisemi uhlíku, ve které se používají zdravé a bezpečné materiály. Za tímto účelem neustále investujeme do tří hlavních vertikál:

Inovace
Odpovědná výroba
Budova

LIDÉ

Manni Group považuje lidský kapitál za nejdůležitější strategické aktivum pro správné řízení a inovaci podnikání a snahu o dokonalost.
Ochrana práv lidí i zdraví a integrita spolupracovníků jsou základními a prioritními cíli.
Manni Group propaguje participativní styl, který lidem umožňuje svobodně vyjádřit a rozvíjet svůj potenciál a pracovat na různých frontách:

Etika a hodnoty
zdraví a bezpečnost
Výcvik
Posílení lidského kapitálu

ENERGIE A PODNEBÍ

Skupina Manni přispívá k dekarbonizaci energetického systému rozvojem obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a monitorovacího sektoru; považuje změnu klimatu za hlavní výzvu v oblasti životního prostředí a je odhodlán ji řešit.
Skupina se zavázala k výzkumu a vývoji inovativních produktů a služeb pro trh, které zlepšují energetickou účinnost a dopad na životní prostředí, a to prostřednictvím přístupu, který zahrnuje:

Obnovitelné zdroje
Energetická účinnost
Emise

Více o všech aspektech našich zásad se můžete dozvědět v úplném dokumentu.

Stáhněte si dokument
CERTIFIKOVANÝ ZÁVAZEK

V průběhu let společnost Manni Group věnovala zvláštní pozornost neustálému přizpůsobování se mezinárodním osvědčeným postupům a zlepšování provozních procesů řízení rizik a ESG (Environmental Social Governance). Společnosti skupiny tak postupně získaly certifikace, které potvrzují standardy kvality nabízené jejich zaměstnancům, trhu a komunitám.

Vědecká cílová iniciativa, kterou prosazuje Carbon Disclosure Project, World Resource Institute, WWF a UN Global Compact, vede společnosti při stanovení dlouhodobých cílů snižování emisí, které umožňují udržovat globální oteplování do 2 ° C.

Carbon Footprint Italy (CFI), je italský provozovatel programu pro správu uhlíku, který je nastaven tak, aby vážným a důvěryhodným způsobem komunikoval výsledky kvantifikace emisí skleníkových plynů z produktů a organizací. Program CFI je věnován produktové uhlíkové stopě a organizační stopě. Manni Group, se svým inventářem emisí skleníkových plynů vypracovaným podle normy ISO 14064-1: 2019 a ověřeným Bureau Veritas, je první společností registrovanou jako organizace v rámci CFI.

Prohlášení o ekologickém produktu EPD (Environmental Product Declaration) získané společností Isopan jasně definuje dopady na životní prostředí spojené s výrobou konkrétního produktu nebo služby, jako je spotřeba energie a surovin, produkce odpadu a emise.

Speciální produkty Isopan jsou první v Itálii, které v březnu 2019 získaly značku Declare. S listovou a zelenou střechou získává Isopan štítek transparentnosti stavebních materiálů. Declare je značka vytvořená Mezinárodním institutem pro budoucí budoucnost (ILFI), která potvrzuje bezpečnost materiálů použitých ve výrobcích pro stavební trh. Každý výrobek, který nese označení Declare, prohlašuje, že v Červeném seznamu nebo v seznamu nejnebezpečnějších materiálů ve stavebnictví nejsou žádné „přísady“.